Skip to main content

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring staat beschreven welke persoonsgegevens Bureau Benedictus BV verwerkt, met welk doel en hoe hiermee wordt omgegaan.

Doeleinden/gronden
Bureau Benedictus houdt zich bezig met zowel wettelijke schuldsaneringen (Wsnp) als minnelijke schuldhulpverlening. Bureau Benedictus verwerkt daarom persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen en/of indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Bureau Benedictus zelf en/of een derde. Onder een derde wordt onder andere verstaan een schuldenaar en een schuldeiser.

Verwerking
Afhankelijk van de doeleinden als hierboven omschreven kan Bureau Benedictus onder andere de volgende persoonsgegevens verwerken.

Persoonsgegevens van schuldenaren: voornaam, tussenvoegsels, achternaam, voorletters, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, straat, huisnummer + toevoeging, postcode, woonplaats, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, burgerlijke staat, Burgerservicenummer, vreemdelingennummer, gegevens bankrekeningen, kadaster, Kamer van Koophandel, voertuigen en overige bezittingen, gegevens opleiding, inkomen, uitgaven en schulden, strafrechtelijke gegevens, medische gegevens.

Persoonsgegevens van schuldeisers, werknemers van schuldeisers en overige contacten van Bureau Beneditus: voornaam, tussenvoegsels, achternaam, voorletters, geslacht, werkgever (als bedrijf), straat, huisnummer + toevoeging, postcode, woon-/vestigingsplaats, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, gegevens bankrekeningen.

Verstrekking aan derden
Bureau Benedictus verkoopt persoonsgegevens niet aan derden, maar verstrekt deze alleen op grond van wettelijke verplichtingen en/of behartiging van de gerechtvaardigde belangen aan de rechtbank, schuldenaar, schuldeisers en/of eventueel andere betrokken partijen.

Beveiliging
Bureau Benedictus neemt de bescherming van gegevens serieus en zorgt voor een passende beveiliging van persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn
Bureau Benedictus bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Uw privacy rechten
Heeft u vragen of klachten of wilt u inzage in uw gegevens dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek indienen. Bureau Benedictus behandelt uw verzoek binnen een redelijke termijn en kan, binnen redelijk grenzen, een vergoeding in rekening brengen voor het verstrekken van gegevens. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

U kunt een schriftelijk verzoek sturen aan:

Bureau Benedictus BV
Inzageverzoek AVG
Greate Buorren 16
9263 PM Garijp